Klauzula informacyjna dla kontrahentów i ich pracowników/współpracowników

Administrator i Inspektor ochrony danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Alupol Films Sp. z o.o. (32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 18, tel. +48 32 324 57 41, mail: alupolfilms@grupakety.com), dalej „Alupol”.

Z Inspektorem ochrony danych w Alupol, w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować poprzez:

-      e-mail: IOD_AF@grupakety.com,

-      listownie na adres: Alupol Films Sp. z o.o. (32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 18),

-      tel. pod nr + 48 790 215 608.

Prawa, które Państwu przysługują

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)    Prawo dostępu do danych osobowych;

b)    Prawo do sprostowania danych;

c)     Prawo do usunięcia danych;

d)    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e)    Prawo do przeniesienia danych;

f)     Prawo do wniesienia sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

g)    Prawo do wycofania zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą. Chcąc wycofać zgodę prosimy o bezpośredni kontakt ze Spółką na wskazane wyżej dane kontaktowe.

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać dodatkowe informacje – prosimy o kontakt pisemny lub telefonicznych na wskazany wyżej kontakt Inspektora ochrony danych.

Jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Cele, podstawy prawne gromadzenia i czas przetwarzania danych osobowych

1.    W przypadku kiedy jesteś kontrahentem Alupol (osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej)

Jeżeli nie przekazaliście nam Państwo swoich danych osobowych bezpośrednio, to dane te zostały zgromadzone z wykorzystaniem źródeł ogólnodostępnych i publicznych, tj. stron internetowych, rejestrów publicznych.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje:

a)    dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwę podmiotu gospodarczego, NIP, REGON),

b)    dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu, nr faxu) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny),

c)     dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer rachunku bankowego,

d)    w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - także adres zamieszkania,

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

a)    zawierania z nami umowy lub realizacji zlecenia, w tym także w związku z Państwa udziałem w procesie zbierania ofert, jak również wykonania i monitorowania wykonywania umowy/zlecenia, które zawarli Państwo z nami (dalej łącznie jako: Umowa) - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i wykonanie Umowy);

b)    archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa);

c)     ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową);

d)    weryfikacji wiarygodności kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk przed zawarciem umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania Umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora), przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny;

e)    tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) powyżej (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej).

2.    W przypadku kiedy jesteś pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta Alupol

Państwa dane osobowe zostały udostępnione Alupol przez Państwa pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie w związku z zawieraniem z Alupol umowy lub realizacji zlecenia, jak również wykonywaniem przez Kontrahenta Alupol zawartej z nami umowy lub zlecenia (dalej jako: Umowa).

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

a)    dane identyfikujące (np. imię, nazwisko),

b)    dane kontaktowe (np. adres e-mail, nr telefonu, nr faxu),

c)     dane dotyczące: zatrudnienia u Kontrahenta Alupol bądź współpracy z Kontrahentem Alupol (np. nazwa firmy, stanowisko), wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej oraz udziału w spółce cywilnej, posiadanych uprawnień niezbędnych do realizacji Umowy,

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

a)   zawarcia i wykonania Umowy z Kontrahentem Alupol, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania Umowy z kontrahentem);

b)   archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa);

c)   ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową);

d)   tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) powyżej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej).

Odbiorcy danych

W określonych sytuacjach możemy przekazać Państwa dane, ponieważ często jest to niezbędne do realizacji Umowy, bądź spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

a)    firmy kurierskie, transportowe lub operatorzy pocztowi,

b)    banki i instytucje płatnicze,

c)     ubezpieczyciele,

d)    wywiadownie handlowe, biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej,

e)    nabywcy wierzytelności,

f)     kancelarie prawne,

g)    urzędy skarbowe,

h)    podmioty działające w naszym imieniu, czyli podwykonawcy współpracujący z Alupol (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, archiwizacji dokumentów, windykacji należności),

i)      podmioty będące częścią grupy przedsiębiorstw, do której należymy (Grupa Kęty S.A. z siedzibą w Kętach oraz spółki przez nią kontrolowane),

j)     podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze),

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są dane osobowe.

Pozostałe informacje

Państwa danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja Umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.