Klauzula informacyjna dotycząca współadministrowania danymi osobowymi kontrahentów i ich pracowników

Współadministratorzy danych osobowych

Współadministratorami Państwa danych osobowych są spółki Segmentu Opakowań Giętkich Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., a to:

  1. Alupol Packaging S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Strefowej 4, 43-109 Tychy, KRS 0000357912, tel. +48 32 324 57 00, mail: alupol@grupakety.com;
  2. Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach, przy ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, KRS 0000331243, tel. +48 33 844 64 33, mail: alupol@grupakety.com;
  3. Alupol Films Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Gospodarczej 18, 32-600 Oświęcim, KRS 0000535820, tel. +48 32 324 57 41, mail: alupolfilms@grupakety.com.

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących współadministrowania danymi osobowymi mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Współadministratorów Inspektorem ochrony danych poprzez:

-      e-mail: IOD_AP@grupakety.com,

-      listownie na adres: Alupol Packaging Spółka Akcyjna (43-109 Tychy, ul. Strefowa 4),

-      tel. pod nr + 48 790 215 608.

Wspólne cele, podstawy prawne gromadzenia i czas przetwarzania danych osobowych

Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe w celach:

a)    zapewnienia i usprawnienia organizacji pracy Współadministratorów jako podmiotów Segmentu Opakowań Giętkich Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., sprawozdawczych oraz analitycznych - do czasu niezbędnego do realizacji zadań Współadministratorów bądź do wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe dotyczą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów danych osobowych),

b)    handlowych - przez okres poprzedzający zawarcie umowy/zlecenia (dalej jako: Umowa) oraz przez okres wykonywania Umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i wykonanie Umowy),

c)     marketingowych - do czasu wyrażenia sprzeciwu bądź wycofania zgody przez osobę, której dane osobowe dotyczą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f bądź lit. a RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów danych osobowych lub zgoda osoby której dane dotyczą).

Odbiorcy danych

W określonych sytuacjach możemy przekazać Państwa dane  następującym kategoriom odbiorców:

a)    firmy kurierskie, transportowe lub operatorzy pocztowi,

b)    banki i instytucje płatnicze,

c)     ubezpieczyciele,

d)    wywiadownie handlowe, biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej,

e)    nabywcy wierzytelności,

f)     kancelarie prawne,

g)    urzędy skarbowe,

h)    podmioty działające w naszym imieniu, czyli podwykonawcy współpracujący z Alupol (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, archiwizacji dokumentów, windykacji należności),

i)      podmioty będące częścią grupy przedsiębiorstw, do której należymy (Grupa Kęty S.A. z siedzibą w Kętach oraz spółki przez nią kontrolowane),

j)     podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze),

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są dane osobowe.

Prawa, które Państwu przysługują

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)    Prawo dostępu do danych osobowych,

b)    Prawo do sprostowania danych,

c)     Prawo do usunięcia danych,

d)    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)    Prawo do przeniesienia danych,

f)     Prawo do wniesienia sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

g)    Prawo do wycofania zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą. Chcąc wycofać zgodę prosimy o bezpośredni kontakt ze Współadministratorem, któremu zgoda została udzielona, na wskazane wyżej dane kontaktowe.

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać dodatkowe informacje – prosimy o kontakt pisemny lub telefonicznych na wskazany wyżej kontakt Inspektora ochrony danych.

Jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pozostałe informacje

Państwa danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem z nami Umowy.

W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja Umowy bądź podjęcie działań przed jej zawarciem.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Zasadnicza treść uzgodnień o współadministrowaniu jest udostępniana na wniosek osoby, której dane dotyczą przesłany na ww. dane kontaktowe Inspektora ochrony danych.