Klauzula informacyjna dla współpracowników Alupol Films Sp. z o.o.

Administrator i Inspektor ochrony danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Alupol Films Sp. z o.o. (32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 18, tel. +48 32 324 57 41, mail: alupolfilms@grupakety.com), dalej „Alupol”.

Z Inspektorem ochrony danych w Alupol, w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować poprzez:

-      e-mail: IOD_AF@grupakety.com,

-      listownie na adres: Alupol Films Sp. z o.o. (32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 18),

-      tel. pod nr + 48 790 215 608.

Prawa, które Państwu przysługują

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)    Prawo dostępu do danych osobowych;

b)    Prawo do sprostowania danych;

c)     Prawo do usunięcia danych;

d)    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e)    Prawo do przeniesienia danych;

f)     Prawo do wniesienia sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

g)    Prawo do wycofania zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą. Chcąc wycofać zgodę prosimy o bezpośredni kontakt ze Spółką na wskazane wyżej dane kontaktowe.

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać dodatkowe informacje – prosimy o kontakt pisemny lub telefonicznych na wskazany wyżej kontakt Inspektora ochrony danych.

Jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Cele, podstawy prawne gromadzenia i czas przetwarzania danych osobowych

Dane będą przetwarzane w celu:

a)     zawarcia i wykonania umowy współpracy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przez czas jej trwania oraz po jej zakończeniu przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat lub z przepisów o organizacji stażów i praktyk, 

b)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w związku z zatrudnianiem zleceniobiorców, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, w tym regulujących prowadzeniem przez zleceniodawcę dokumentacji, księgowych  i podatkowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*, przez okresy wskazane tych przepisach lub wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,

c)     zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz kontroli produkcji, jak również zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę - za pośrednictwem monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 222 Kodeksu Pracy, przez okres nie dłuższy niż do 4 tygodni od daty nagrania, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,

d)    realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO*, w tym:

-     dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych, przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia roszczeń uregulowany w przepisach prawa,

-     wewnętrznych celów administracyjnych, w tym zarządzania personelem i statystyki, przez okres współpracy,

e)    wykonywania innych czynności określonych w zgodzie na przetwarzanie danych – jeśli została przez Panią/Pana udzielona – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub/oraz art. 9 ust. 2 lit. a  RODO*, którą może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem, a Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie do czasu jej cofnięcia.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych mogą być:

a)    instytucje upoważnione z mocy prawa w szczególności podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz organy sądowe lub inne, w tym komornicy i policja),

b)    podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. informatycznej, prawnej, doradczej, audytowej, windykacyjnej, ochrony osób i mienia, szkoleniowej, podróży służbowych, ubezpieczeniowej,

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są dane osobowe.

Pozostałe informacje

Państwa danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości współpracy z Administratorem.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.