Klauzula informacyjna dla kierowców

Kierowco wykonujący usługi transportowe na rzecz Alupol Films Sp. z o.o., na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy informacje o przetwarzaniu danych:

[Administrator] Administratorem danych jest Alupol Films Sp. z o.o. (dalej „Alupol”) ul. Gospodarcza 18, 32-600 Oświęcim, tel. +48 32 324 57 41, mail: alupolfilms@grupakety.com.

[Inspektor] W razie pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Grzegorzem Krawiec, e-mail: IOD_AF@grupakety.com, tel. 790 215 608 lub listownie na adres Alupol.

[Cel] Alupol przetwarza zebrane dane w celu:

  • organizacji pracy administracyjnej i operacyjnej Alupol związanej z transportem i logistyką,
  • dla zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Alupol na szkodę,
  • ewentualnego ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z realizowanymi usługami transportowymi,
  • potwierdzenia tożsamości jako kierowców, którzy zdają lub obierają towar.
Warunkiem wjazdu i poruszania się po terenie zakładu jest okazanie Ochronie Alupol dokumentu zawierającego dane osoby poruszającej się po terenie (dowód osobisty / paszport / karta pobytu lub w sytuacji braku tych dokumentów: prawo jazdy) i odnotowanie w ewidencji danych m.in. w zakresie: imię, nazwisko, firma, nr dokumentu zawierającego dane osobowe.

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

[Kategorie i źródło danych] Poza danymi uzyskanymi bezpośrednio od Ciebie mogliśmy również zgromadzić dane osobowe od Twojego pracodawcy/usługodawcy. Zakres przetwarzanych danych to: imię i nazwisko, numer telefonu, numer dokumentu tożsamości, oznaczenie pracodawcy, wizerunek z kamer CCTV, numer pojazdu, którym się poruszałeś.

[Odbiorcy] Odbiorcami danych mogą być podmioty i osoby działające na zlecenie oraz w imieniu Alupol (m.in. w zakresie usług ochrony mienia, informatycznych, prawnych, doradczych i ubezpieczeniowych) oraz podmioty uprawnione do przetwarzania danych na mocy przepisów prawa (np. sądy, organy podatkowe, policja).

[Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Państwa danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

[Okres przechowywania] Dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Alupol stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Nagrania z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie. Okres ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu.

[Prawa] Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. uprawnień mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Alupol. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Podanie danych] Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości wjazdu na teren Alupol.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.